Υλοποίηση οδηγιών προσβασιμότητας σε ιστοσελίδες που αναπτύσσονται με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress

Τίτλος στα Αγγλικά

Applying accessibility guidelines to websites developed using the WordPress content management system

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) ορίζει πρότυπα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων από άτομα με προβλήματα στην πλοήγηση (για παράδειγμα λόγω μειωμένης όρασης ή άλλων προβλημάτων). Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής των προτύπων αυτών στην περίπτωση ανάπτυξης ιστοσελίδων με το Wordpress.
Επιβλέποντες
Νίτσος Ηλίας