Επιχειρηματικότητα στον τομέα της ψυχαγωγίας

Τίτλος στα Αγγλικά

Business in entrepreneurship

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Μελέτη και ανάλυση εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχαγωγίας. Netflix, Pandora, Spotify, Amazon, YouTube κλπ. Αναφορά σε παρόμοιες εταιρίες στον χώρο της ψυχαγωγίας και σύντομη ανάπτυξη/εξήγηση αυτών.
Μελέτη και ανάλυση των επιχειρήσεων, κέρδη, χρήστες (αριθμός χρηστών), μουσική-τηλεοπτικές σειρές, σύγκριση (διαφορές εταιριών), πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δωρεάν ή συνδρομητικές υπηρεσίες, υποδομές (servers, προσωπικό, κτίρια), οφέλη, εξέλιξη επιχειρήσεων, τιμή μετοχών – χρηματιστήριο, έξοδα, έσοδα, παρουσίαση περιβάλλοντος (λογισμικού ή ιστοσελίδας) κάθε επιχείρησης από την μεριά του χρήστη κλπ.
Επιβλέποντες
Γουσιόπουλος Αθανάσιος