Διακίνηση πληροφοριών και δεδομένων στο διαδίκτυο. Η περίπτωση των Wikileaks

Τίτλος στα Αγγλικά

Information and data distribution. A Wikileaks case study

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Ελευθερία της έκφρασης, του τύπου, διαφάνεια στην δημόσια ζωή, ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών. Καταστολή της ελευθερίας των δικαιωμάτων και την απαγόρευση της ελεύθερης γνώμης μέσω Διαδικτύου. Διαρροή απορρήτων πληροφοριών και κρατικών μυστικών οδηγούν στην βελτίωση ή την άμβλυνση των σχέσεων. Ανάλυση του φαινομένου των Wikileaks. Ποιός είναι ο ρόλος τους?
Νομικό πλαίσιο γύρω από την ελευθερία της έκφρασης και τα μέσα ενημέρωσης με βάση το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (CCPR) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δημοσιεύσεων απορρήτων εγγράφων και κρατικών μυστικών.
Επιβλέποντες
Γουσιόπουλος Αθανάσιος