Οι βιβλιοθήκες των μουσείων της Θεσσαλονίκης

Τίτλος στα Αγγλικά

Museum libraries: the libraries of the museums of Thessaloniki

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστούν οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία ως μονάδες πληροφόρησης (ομοιότητες, διαφορές, αποστολή, συλλογές, συνεργασίες, κλπ.). Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές βιβλιοθηκών Μουσείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη αποτύπωση και μελέτη των Ελληνικών μουσείων που έχουν αναπτύξει βιβλιοθήκες. Τέλος, θα μελετηθούν οι βιβλιοθήκες των μουσείων της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη και θα διατυπωθούν προτάσεις για τη βέλτιστη λειτουργία τους.
1. Μουσεία (Ιστορία, αποστολή, συλλογές, προσωπικό, συνεργασίες, κλπ.)
2. Βιβλιοθήκες (Ιστορία, αποστολή, συλλογές, προσωπικό, συνεργασίες, κλπ.)
3. Ομοιότητες ως μονάδες πληροφόρησης (κοινό όραμα, διατήρηση πολιτισμού και ιστορίας, συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση, πρόσβαση, αξιοποίηση τεχνολογιών, κλπ.)
4. Διαφορές ως μονάδες πληροφόρησης
- Βιβλιοθήκες (έμφαση σε αντικείμενα με γλωσσικό περιεχόμενο, υποστήριξη της ελευθερίας της πληροφόρησης, παροχή καταλόγων, δανεισμός, δε ν κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα των τεκμηρίων τους, κλπ.)
- Μουσεία (μοναδικότητα τεκμηρίων και αντικειμένων, έμφαση στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, δε δανείζουν σε χρήστες, φυλαγμένες συλλογές, δύσκολη πρόσβαση, κλπ.)
5. Συνεργασία Βιβλιοθηκών – Μουσείων
6. Παραδείγματα καλών πρακτικών μουσειακών βιβλιοθηκών
7. Παρουσίαση των βιβλιοθηκών των ελληνικών μουσείων (προσωπικό, συλλογές, δικτυακός τόπος, κλπ.)
8. Παρουσίαση, μελέτη και σύγκριση των βιβλιοθηκών των μουσείων της Θεσσαλονίκης (προσωπικό, συλλογές, οργάνωση υλικού, δικτυακοί τόποι, τεχνολογία, κλπ.)
9. Ενδεικτικές ερωτήσεις της έρευνας στις βιβλιοθήκες των μουσείων της Θεσσαλονίκης:
- Τι κοινό εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη (επιστημονικό προσωπικό του μουσείου, φοιτητές, ερευνητές, επισκέπτες, οποιονδήποτε)
- Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης (δικό της ωράριο, ακολουθεί αυτό του μουσείου)
- Υλικό (βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, χειρόγραφα, σπάνιες εκδόσεις, Ο/Α υλικό)
- Υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη (δανεισμός, αναγνωστήριο, φωτοτυπίες, υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας του μουσείου, κάλυψη επιστημονικών ενδιαφερόντων του προσωπικού, βιβλιογραφική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του μουσείου, κλπ.)
- Συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες ή οργανισμούς (εκθέσεις, διαδανεισμός υλικού, ημερίδες/συνέδρια)
- Πως αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικός κατάλογος, ψηφιοποίηση συλλογής, δικτυακός τόπος, κοινωνικά δίκτυα, κλπ.)
- Προσωπικό βιβλιοθήκης
- Τι θα συνέβαλλε στην καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς και στην καλύτερη συνεργασία με το μουσείο
10. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Επιβλέποντες
Δεληγιάννη Άρτεμις