Πανεπιστημιακά Μουσεία

Τίτλος στα Αγγλικά

University Museums

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Τα Πανεπιστημιακά Μουσεία αποτελούν μία ειδική κατηγορία μουσείων, προσαρτημένα σε αντίστοιχα εργαστήρια πανεπιστημιακών τμημάτων, με συλλογές αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες.
Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν και να παρουσιαστούν τα πανεπιστημιακά μουσεία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα θα αποτυπωθούν τα παρακάτω:
1. Μουσεία (ορισμός, έννοια, ρόλος, αποστολή, στόχοι)
2. Πανεπιστημιακά μουσεία (ορισμός, έννοια, ρόλος, αποστολή, ιστορική αναδρομή)
3. Εκθέσεις – συλλογές, αρχειακό υλικό πανεπιστημιακών μουσείων
4. Δικτυακοί τόποι, κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακές τεχνολογίες
5. Κοινό (τακτικό, περιστασιακό)
6. Εκδηλώσεις - εκπαιδευτικές δράσεις
7. Προσωπικό
8. Οργάνωση υλικού
9. Παραδείγματα καλών πρακτικών (Ελλάδα – εξωτερικό)
10. Συνεργασία βιβλιοθηκών - πανεπιστημιακών μουσείων
11. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Επιβλέποντες
Δεληγιάννη Άρτεμις