Η χρήση και η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στους φοιτητές του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Τίτλος στα Αγγλικά

The use and the effect of Social Media on the students of the Library, Archival and Information Studies Department of the International Hellenic University

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σε αυτή την πτυχιακή ο φοιτητής/τρια καλείται να μελετήσει, τη χρήση και την επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) στην ζωή των φοιτητών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου θα ερευνήσει διάφορους δείκτες σχετικά με τον χρόνο, τον λόγο και τον τρόπο χρήσης των ΜΚΔ από τους φοιτητές, το πώς επιδρούν αυτά στην καθημερινότητα τους, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στο κατά πόσο τα εργαλοποιούν σε σχέση με την φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος σκοπός της πτυχιακής είναι να ερευνήσει τυχόν προβλήματα σχετικά με την χρήση των ΜΚΔ για διευκόλυνση της εκπαιδευτής διαδικασίας και να προτείνει λύσεις ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τους.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης