Μελέτη της κατάστασης των Σχολικών Βιβλιοθηκών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τίτλος στα Αγγλικά

A Study of the condition of the Primary School Libraries of the Municipalty of Thessaloniki

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σε αυτή την πτυχιακή ο φοιτητής/τρια καλείται να μελετήσει, τη χρήση και την επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) στην ζωή των φοιτητών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου θα ερευνήσει διάφορους δείκτες σχετικά με τον χρόνο, τον λόγο και τον τρόπο χρήσης των ΜΚΔ από τους φοιτητές, το πώς επιδρούν αυτά στην καθημερινότητα τους, ενω θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στο κατά πόσο τα εργαλοποιούν σε σχέση με την φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος σκοπός της πτυχιακής είναι να ερευνήσει τυχόν προβλήματα σχετικά με την χρήση των ΜΚΔ για διευκόλυνση της εκπαιδευτής διαδικασίας και να προτείνει λύσεις ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τους.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης