Μεταδεδομένα και Αρχεία: ενδεικτική σύγκριση λογισμικών και ψηφιακών αποθετηρίων. Μελέτη περίπτωση του Ιστορικού Αρχείου Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του ιδρυματικού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ψηφίδα.

Τίτλος στα Αγγλικά

Metadata and Archives: an illustrative comparison of software and digital repositories. Case study of the Historical Archives of the Thessaloniki Port Organization and the institutional repository of the University of Macedonia, sifida

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σκοπός της πτυχιακής είναι η θεωρητική προσέγγιση της σχέσης των μεταδεδομένων με τα αρχεία και η μελέτη συγκεκριμένων ψηφιακών αποθετηρίων. Ειδικότερα, εξετάζονται τα λογισμικά Max Archive και DSpace και αντίστοιχα οι πλατφόρμες που τα εφαρμόζουν. Ως πλατφόρμες μελέτης των λογισμικών χρησιμοποιούνται, το Ιστορικό Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και η Ψηφίδα που αποτελεί το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατά την περάτωση της πτυχιακής καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι διαφορές μεταξύ των λογισμικών και της εφαρμογής τους.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης