Σύγκριση και ανάλυση πολιτιστικών και πολιτισμικών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Αποθετηρίων μέσω καταγραφής και αξιολόγησης των προτύπων μεταδεδομένων

Τίτλος στα Αγγλικά

Comparison and analysis of cultural and cross-cultural Digital Libraries and Repositories through recording and evaluating metadata standards

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Στην πτυχιακή εργασία, ο φοιτητής/τρια καλείται να καταγράψει ελληνικές και ξένες πολιτιστικές/πολιτισμικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Αποθετήρια και κατόπιν να επιλέξει 3 εξ αυτών για να κάνει μια εκτενή περιγραφή της δομής και ανάλυση του τρόπου λειτουργίας τους με ταυτόχρονη σύγκρισή τους. Η σύγκριση θα περιλαμβάνει δεδομένα, μεταδεδομένα και την ποιότητά τους καθώς και άλλα στοιχεία που θα είναι εφικτό να ανακτηθούν. Ο κύριος στόχος είναι η ανάλυση των πολιτιστικών/πολιτισμικών ΨΒ και ΨΑ και η χρήση των προτύπων μεταδεδομένων σε αυτά.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης