Ο αντίκτυπος των social media στην εκπαίδευση και την απόδοση των φοιτητών

Τίτλος στα Αγγλικά

The impact of social media on the education and the performance of students

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Η πτυχιακή θα μελετήσει την γενική στάση των φοιτητών απέναντι στα social media, την επιρροή που αυτά ασκούν στην εκπαίδευσή τους και το ποσοστό κατά το οποίο χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές προς όφελος των ακαδημαϊκών τους αναγκών και δραστηριοτήτων. Κύριος σκοπός είναι η διαπίστωση της επίδρασης τους στις πανεπιστημιακές υποχρεώσεις των φοιτητών.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης