Μελέτη των ελληνικών παιδικών βιβλιοθηκών και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης σε αυτές

Τίτλος στα Αγγλικά

Study of the Greek children's libraries and implementation of educational programs and awareness-raising activities in them

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Στόχος πτυχιακής είναι ημελέτη των ελληνικών παιδικών βιβλιοθηκών (ΕΠΒ). Μέσω ενός ερωτηματολογίου θα καταγραφούν τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΕΠΒ στην μετά COVID εποχή. Επίσης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθούν σε κάποιες από αυτές, θα μελετηθεί το πως μπορούν οι βιβλιοθήκες να συμβάλλουν στην συμπερίληψη των παιδιών και να αποτελεσούν ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας. Μέσω της έρευνας, κύριος σκοπός της πτυχιακής είναι να προταθούν λύσεις για την καλύτερη προώθηση των ΕΠΒ και την βελτίωση/ενίσχυση των υπηρεσιών τους.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης