Μελέτη της χρήσης της βιβλιοθηκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πα.Μακ.), απο Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.)

Τίτλος στα Αγγλικά

Study of the use of the library of the University of Macedonia (UοΜ.), by People With Special Needs.

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Στόχος της πτυχιακής εργασίας αυτής είναι να εξαχθούν αποτελέσματα που αφορούν την χρήση ειδικού εξοπλισμού του πανεπιστήμιου Μακεδονίας από άτομα ΑΜΕΑ, είτε κωφά, είτε τυφλά ή με κάποια άλλη πάθηση. Μέσω συνεντεύξεων θα γίνει μελέτη και καταγραφή πώς ήταν η ζωή τους πριν, και πώς είναι μετά την πρόσβαση και την χρήση του εξοπλισμού. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να επικεντρωθεί στο κατά πόσο διαφοροποιήθηκαν διάφοροι εκπαιδευτικοί δείκτες, όπως συμμετοχή στην εκπαίδευση και βελτίωση των επιδόσεων.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης