Δημιουργία Ιστοτόπου για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών

Τίτλος στα Αγγλικά

Creation of a website to inform first-year students

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σε αυτή την πτυχιακή ο φοιτητής/τρια θα δημιουργήσει έναν ιστότοπο ο οποίος θα λειτουργήσει ως οδηγός ενημέρωσης για τους πρωτοετείς φοιτητές. Μέσω ενός ερωτηματολογίου θα καταγραφούν οι ανάγκες και οι δυσκολίες που συνάντησαν οι πρωτοετείς φοιτητές στην προσπάθειά τους να εξοικειωθούν στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ένας ιστότοπος όπου θα ενημερώνονται για όσα χρειάζεται ένας πρωτοετής φοιτητής και θα υπάρχουν διάφοροι οδηγοί, όπως για παράδειγμα για τις πηγές πρόσβασης, για την λογοκλοπή, για τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών κλπ, οι οποίοι θα τους διευκολύνουν στην νέα τους ακαδημαϊκή ζωή.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης