Το Facebook ως μέσο επικοινωνίας των φοιτητών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας για ακαδημαϊκά θέματα

Τίτλος στα Αγγλικά

Facebook as a means of communication for students of the Department of Library Science for academic matters

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

- Η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας σχετικά με την υιοθέτηση του Facebook από τους φοιτητές/ χρήστες για την αλληλεπίδραση
- Περιγραφή του τρόπου χρήσης του Facebook από τους φοιτητές/ χρήστες για την επικοινωνία με τις βιβλιοθήκες και την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών τους.
- Θεωρητική προσέγγιση των Κοινωνικών Δικτύων (Social Networks)
- Καταγραφή των συνηθειών των χρηστών
- Επικοινωνία των χρηστών με τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Επιβλέποντες
Μπάλιου Ανθούλα