Υλοποίηση ιστοσελίδων που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress

Τίτλος στα Αγγλικά

Implementation of websites that meet the requirements of the General Data Protection Regulation using the WordPress content management system

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ορίζει απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν στην περίπτωση ανάπτυξης ιστοσελίδων με το Wordpress.
Επιβλέποντες
Νίτσος Ηλίας